095304830

ΠΡΩΤΟ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

Γ.Ε.ΜΗ.: 505401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΡΩΤΟ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 505401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός68,3168,300,0168,3168,300,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.658,9310.658,050,8810.658,9310.658,050,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)10.727,2410.726,350,8910.727,2410.726,350,89
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις446,37446,37
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)447,26447,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες25.827,1425.827,14
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες42.204,5642.204,56
68.031,7068.031,70
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο17.259,3820.911,89
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.167,391.052,47
18.426,7721.964,36
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)86.458,4789.996,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.802,079.802,07
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-6.900,02-8.283,65
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-90.078,49-81.794,84
-96.978,51-90.078,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-57.176,44-50.276,42
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές137.866,72137.866,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.800,00800,00
11. Πιστωτές διάφοροι2.264,451.707,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)141.931,17140.373,94
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα2.151,00345,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)86.905,7390.443,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)86.905,7390.443,32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1,251,16
ΣΥΝΟΛΟ1,251,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας7.014,948.246,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.013,69-8.245,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.013,69-8.245,68
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα113,67113,670,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,00113,6737,9737,97-37,97
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-6.900,02-8.283,65
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-6.900,02-8.283,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-6.900,02-8.283,65
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-56.374,96-48.091,31
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-33.703,53-33.703,53
-96.978,51-90.078,49
Ζημίες εις νέο-96.978,51-90.078,49
ΑΘΗΝΑ, 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΞΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ
ΑΤ Μ067660- ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ ΤΑΞΗΣ Α\' 2630

Tags: , , , ,