094440724

ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42915/01ΔΤ/Β/99/33
Γ.Ε.ΜΗ.: 85163602000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42915/01ΔΤ/Β/99/33 - Γ.Ε.ΜΗ. 85163602000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα292.872,0014.643,60278.228,40292.872,0014.643,60278.228,40
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός367.322,87297.418,8669.904,01367.322,87297.418,8669.904,01
5. Μεταφορικά Μέσα42.939,9842.939,950,0342.939,9842.939,950,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός59.075,0657.801,181.273,8859.075,0657.801,181.273,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)787.209,91412.803,59374.406,32787.209,91412.803,59374.406,32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)374.406,32374.406,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα255.994,42264.479,63
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες16.694,7716.697,40
11. Χρεώστες διάφοροι0,002.076,11
16.694,7718.773,51
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.449,803.857,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.071,67229,73
3.521,474.087,13
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)276.210,66287.340,27
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 18.000,00 μετοχές των 29,70 ευρώ)
1. Καταβλημένο534.600,00534.600,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων351,62351,62
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.918,119.918,11
3. Ειδικά αποθεματικά158,08158,08
10.076,1910.076,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο2.397,648.600,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)547.425,45553.627,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών10.678,3615.598,56
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές36.523,2336.519,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη111,87123,13
10. Μερίσματα πληρωτέα55.878,0755.878,07
92.513,1792.520,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)103.191,53108.118,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)650.616,98661.746,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)650.616,98661.746,59
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)22.021,7427.172,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων18.144,2331.099,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.877,51-3.927,23
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ3.877,51-2.427,23
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.900,001.800,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.756,929.656,926.095,277.895,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.779,41-10.322,50
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,418,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.779,00-10.314,30
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα26,7026,7013.286,0013.286,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα7,877,8718,8318,8218,8213.267,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-5.760,172.952,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-5.760,172.952,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-5.760,172.952,88
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.8.600,006.960,00
2.839,839.912,88
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος442,19877,99
Κέρδη προς διάθεση2.397,649.034,89
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00434,89
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο2.397,648.600,00
2.397,649.034,89
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΑΜΙΩΤΗ
ΑΔΤ Σ129693
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΜΙΩΤΗ
ΑΔΤ Τ975396
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ 091399/ΑΡ.ΑΔ.642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,