081720616

ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΕ

ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα3.027,953.027,950,000,000,000,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός26.671,0926.550,56120,530,000,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα5.000,004.999,990,010,000,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός286.161,55285.844,29317,260,000,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)320.860,59320.422,79437,800,000,000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)437,800,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα23.990,860,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες189.555,280,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου4.000,000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου275.568,81
- Στις τράπεζες για είσπραξη109.800,00385.368,81
11. Χρεώστες διάφοροι0,00
578.924,090,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο182.785,010,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας31.761,710,00
214.546,720,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)817.461,670,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο330.000,000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.157,89
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00
-2.157,890,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)327.842,110,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές264.402,880,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων104.942,730,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη106.158,120,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.553,630,00
11. Πιστωτές διάφοροι0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)490.057,360,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)817.899,470,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)817.899,470,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)935.058,790,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων438.795,530,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως496.263,260,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας124.945,000,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως286.407,44411.352,440,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως84.910,820,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,700,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα29.970,63-29.969,930,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως54.940,890,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα13.408,1013.408,10-13.408,100,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)41.532,790,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων21.728,150,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος21.728,150,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων41.532,790,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως41.532,790,00
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.19.744,91
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-47.553,770,00
13.723,930,00
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος15.881,820,00
Ζημίες εις νέο-2.157,890,00
ΜΟΣΧΑΤΟ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ Λ164657Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ091399 ΑΡ.Α.Δ 642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,