094358673

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ.Ε.Λ.Δ.Ε

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42264/8/Β/99/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 130880420000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004)

Δημιουργήθηκε
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.)
ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42264/8/Β/99/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 130880420000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες126.642,15
Μείον: Προβλέψεις2.216,49124.425,66
11. Χρεώστες διάφοροι10.658,90
135.084,56
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο133,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.193,7313.113,27
4.193,7313.247,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)4.193,73148.331,76
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2004 χρήσεως 2003
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο176.082,17176.082,17
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.349,961.349,96
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-70.677,06
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)177.432,13106.755,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές9.053,47
11. Πιστωτές διάφοροι-173.238,4032.523,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)-173.238,4041.576,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)4.193,73148.331,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)4.193,73148.331,76
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (28.11.2003 - 25.10.2004) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2004 χρήσεως 2003
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-70.677,06
-70.677,06
Ζημίες εις νέο-70.677,06
ΡΟΔΟΣ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ > ΜΕΤΟΧΟΙ, Λογαριασμός Ελειμματος της Εκκαθαρισης της Εταιρειας ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Tags: , , , ,