094358673

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ.Ε.Λ.Δ.Ε

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42264/80/Β/99/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 130880420000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 27 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

Δημιουργήθηκε
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ.Ε.Λ.Δ.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 27 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42264/80/Β/99/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 130880420000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2001
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως5.376,735.376,730,005.376,735.376,730,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως0,000,0054.440,5229.964,3324.476,19
5.376,735.376,730,0059.817,2535.341,0624.476,19
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,000,008.809,117.145,171.663,94
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός77.719,3564.624,1013.095,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)0,000,000,0086.528,4671.769,2714.759,19
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις0,003.448,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)0,0018.207,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες126.642,15127.250,36
Μείον: Προβλέψεις2.216,49124.425,662.216,49125.033,87
11. Χρεώστες διάφοροι10.243,3410.704,89
134.669,00135.738,76
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές7.011,99
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο133,932.510,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας20.751,752.579,37
20.885,685.090,14
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)155.554,68147.840,89
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2002 χρήσεως 2001
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο176.082,17176.082,17
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.349,961.349,96
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-70.677,06-36.579,97
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)106.755,07140.852,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές11.571,5914.391,36
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,002.090,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,00349,16
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.704,803.795,42
11. Πιστωτές διάφοροι32.523,2229.045,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)48.799,6149.672,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)155.554,68190.524,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)155.554,68190.524,55
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 27 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1.1.2002 - 27.11.2002) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2001
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)10.133,1152.483,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων27.372,7672.262,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-17.239,65-19.778,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.829,6110.542,67
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως359,935.189,54968,4511.511,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-22.429,19-31.290,05
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων395,10322,82
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα39,10283,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-22.034,09-31.006,33
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα19.870,7519.870,75
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα26.650,7426.650,74-6.779,99788,92788,92-788,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-28.814,08-31.795,25
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.283,0114.700,11
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.981,266.718,85
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-34.097,09-38.514,10
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2002 χρήσεως 2001
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-34.097,09-38.514,10
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-36.579,971.934,13
-70.677,06-36.579,97
Ζημίες εις νέο-70.677,06-36.579,97
ΡΟΔΟΣ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
Ο Εκκαθαριστης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Ο Εκκαθαριστης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΤ. ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ

Ο Προισταμενος Λογιστηριου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


Tags: , , , ,