800561550

ΤΕΟΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα-Οχήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 129432150000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΟΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 129432150000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.572,42104,831.467,59
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα105.721,7410.096,3595.625,39
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.339,132.338,960,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)108.060,8712.435,3195.625,56
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις650,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)96.275,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι14.742,33
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων0,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.536,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας3.502,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)27.781,30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων201,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο32.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό538,22
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο10.226,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)42.764,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών25.387,34
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.370,20
2. Γραμμάτια πληρωτέα34.464,00
4. Προκαταβολές πελατών16.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.673,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί66,25
57.574,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)82.961,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)125.726,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)125.726,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (11.3.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)60.750,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων20.570,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως40.179,95
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας24.912,63
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως146,3625.058,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.120,96
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα572,51-572,51
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.548,45
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1,491,49-1,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)14.546,96
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων12.540,14
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος12.540,140,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων14.546,96
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως14.546,96
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.782,60
Κέρδη προς διάθεση10.764,36
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό538,22
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο10.226,14
10.764,36
ΡΕΘΥΜΝΟ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ972249
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΤΣΙΑ ΣΙΜΟΝΑ-ΕΛΕΝΑ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.050235349
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΔΤ ΑΜ473619/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 37/1999 ΟΕΕ

Tags: , , , ,