999941863

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΟΜΠΙΟΥΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ "COMPUFORCE ΕΠΕ"

ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά-Ηλεκτρομηχανολογικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 005179601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΟΜΠΙΟΥΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ "COMPUFORCE ΕΠΕ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 005179601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.459,811.459,800,011.459,811.459,800,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.402,501.402,490,011.402,501.402,490,01
2.862,312.862,290,022.862,312.862,290,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα11.519,6511.469,6450,0111.519,6511.169,64350,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός33.235,9533.232,783,1733.235,9533.232,783,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)44.755,6044.702,4253,1844.755,6044.402,42353,18
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.251,401.251,40
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.304,581.604,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα93.415,0598.247,67
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες67.691,7568.528,36
11. Χρεώστες διάφοροι7.350,086.639,75
75.041,8375.168,11
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.824,893.612,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας12.257,58546,10
17.082,474.158,65
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)185.539,35177.574,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων478,40277,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.800,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.000,008.978,86
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-566,61
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)27.000,0026.412,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές15.823,4419.518,50
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)21.992,384.483,16
4. Προκαταβολές πελατών11.744,6916.923,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη14.955,855.719,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.221,933.118,50
10. Μερίσματα πληρωτέα63.494,0456.344,97
11. Πιστωτές διάφοροι28.892,0446.083,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)160.124,37152.191,78
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα197,98852,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)187.322,35179.456,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία0,010,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)187.322,35179.456,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων0,010,01
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)226.981,03231.338,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων155.948,40180.015,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.032,6351.323,01
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως6,9315,66
ΣΥΝΟΛΟ71.039,5651.338,67
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας57.038,1445.103,97
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.001,426.234,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.001,426.234,70
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα210,14210,1456,8056,80
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.162,241.162,24-952,1085,0285,02-28,22
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.049,326.206,48
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων300,00602,98
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος300,000,00602,980,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.049,326.206,48
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.049,326.206,48
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-566,61-5.756,49
12.482,71449,99
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος4.010,201.016,60
Κέρδη προς διάθεση8.472,51-566,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό21,14
2. Πρώτο μέρισμα8.451,37
8.472,51
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤ ΑΚ686335Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ
ΑΤ Μ067660- ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ ΤΑΞ.Α\' 2630 2630

Tags: , , , ,