999507470

ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54589/01/B/03/329
Γ.Ε.ΜΗ.: 5278601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54589/01/B/03/329 - Γ.Ε.ΜΗ. 5278601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως157.605,90157.605,900,00157.605,90157.605,900,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.495,581.495,580,001.495,581.495,580,00
159.101,48159.101,480,00159.101,48159.101,480,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.508.542,081.508.542,081.508.542,081.508.542,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα564.218,87300.937,93263.280,94564.218,87278.369,18285.849,69
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.872,008.722,30149,708.872,008.122,30749,70
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.081.632,95309.660,231.771.972,722.081.632,95286.491,481.795.141,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.771.972,721.795.141,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι685,663.620,66
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.476,341.465,57
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας15.345,0426.046,86
16.821,3827.512,43
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)17.507,0431.133,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 185.000,00 μετοχές των 10.000,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.850.000,001.850.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων214.423,10214.423,10
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-281.143,34-244.423,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)1.783.279,761.820.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις6.000,006.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη200,00200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)6.200,006.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.789.479,761.826.274,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.789.479,761.826.200,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως42.000,0042.500,00
ΣΥΝΟΛΟ42.000,0042.500,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας78.794,80133.436,70
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-36.794,80-90.936,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-36.794,80-90.936,70
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-36.794,80-90.936,70
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων23.168,7523.455,95
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος23.168,750,0023.455,950,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-36.794,80-90.936,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-36.794,80-90.936,70
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-244.348,54-153.411,84
-281.143,34-244.348,54
Ζημίες εις νέο-281.143,34-244.348,54
ΑΘΗΝΑ, 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ595012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΔΤ Χ566589
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ534263 ΑΡ.ΑΔ. Γ. ΕΙΔΙΚΗ

Tags: , , , ,