095212590

ΒΑΛΑΣΚΑΤΖΗΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 083204002000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
34 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΒΑΛΑΣΚΑΤΖΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 34 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 083204002000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως3.695,003.694,980,023.695,003.694,980,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός19.307,8819.307,530,3519.307,8816.732,222.575,66
5. Μεταφορικά Μέσα19.952,9719.952,950,0219.952,9719.952,950,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός19.669,9919.669,450,5419.669,9919.669,450,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)58.930,8458.929,930,9158.930,8456.354,622.576,22
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.102,942.102,94
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)2.103,854.679,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα153,00158,80
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα1.472,601.035,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.12.024,8617.138,63
13.650,4618.332,43
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες65.610,8560.675,46
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου456,82456,82
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,005.172,33
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)3.200,003.200,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες12.872,2812.872,28
11. Χρεώστες διάφοροι12.289,6010.994,69
94.429,5593.371,58
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.550,60770,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας7.669,491.961,98
10.220,092.732,94
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)118.300,10114.436,95
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων370,00370,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.254,096.254,09
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-50.617,00-58.178,27
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-14.362,91-21.924,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές8.281,899.509,80
2. Γραμμάτια πληρωτέα0,001.263,70
4. Προκαταβολές πελατών7.084,817.022,22
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη22.337,0418.886,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί32.222,4649.463,81
10. Μερίσματα πληρωτέα14.541,3714.674,29
11. Πιστωτές διάφοροι44.508,4734.114,47
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)128.976,04134.934,98
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα6.160,846.475,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)120.773,97119.486,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία0,490,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)120.773,97119.486,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων0,490,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)90.668,8068.500,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων54.125,6944.989,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως36.543,1123.510,70
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,1562,84
ΣΥΝΟΛΟ36.543,2623.573,54
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας27.824,5320.807,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.718,732.765,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.718,732.765,98
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα874,37874,373,413,41
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.151,281.151,28-276,91353,30353,30-349,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)8.441,822.416,09
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.575,3197,47
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.575,310,0097,470,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων8.441,822.416,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως8.441,822.416,09
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-33.677,72-36.093,81
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-24.500,55-24.500,55
-49.736,45-58.178,27
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος880,550,00
Ζημίες εις νέο-50.617,00-58.178,27
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΛΑΣΚΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ
ΑΤ Μ 067660 - ΑΔ.ΟΕΕ Α\' ΤΑΞΗΣ 2630

Tags: , , , ,