095632904

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές

Γ.Ε.ΜΗ.: 2532501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 2532501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.532,391.527,245,151.532,391.527,245,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)586,94583,923,02586,94583,923,02
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.027,151.000,4126,741.027,151.000,4126,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός21.540,2221.479,3560,8721.040,2220.979,3560,87
22.567,3722.479,7687,6122.067,3721.979,7687,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)23.154,3123.063,6890,6322.654,3122.563,6890,63
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις200.000,00195.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)200.090,63195.090,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες6.945,0011.175,00
11. Χρεώστες διάφοροι40.000,0040.543,23
46.945,0051.718,23
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο19.468,4818.110,90
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)66.413,4869.829,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο17.608,2217.608,22
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.167,852.167,85
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-10.387,25-6.351,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)9.388,8213.424,54
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών200.000,00195.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές512,41182,10
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων3.860,153.860,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη20.107,0514.253,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί32.640,8338.205,10
57.120,4456.500,37
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)257.120,44251.500,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)266.509,26264.924,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)266.509,26264.924,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)41.094,1240.114,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων31.250,4531.908,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.843,678.206,21
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.369,500,00
ΣΥΝΟΛΟ11.213,178.206,21
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.275,224.082,76
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως8.961,6411.236,868.583,2012.665,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-23,69-4.459,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-23,69-4.459,75
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,002.620,302.620,30
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.620,092.620,09-2.620,092.111,782.111,78508,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.643,78-3.951,23
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων500,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος500,000,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.643,78-3.951,23
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.643,78-3.951,23
Ζημίες εις νέο-2.643,78-3.951,23
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ039544Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ039544 Α.Μ.Α 0003687

Tags: , , , ,