911111111

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

Γ.Ε.ΜΗ.: 44475607000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 44475607000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως0,000,000,00114.453,41114.453,400,01
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.739,631.739,600,031.739,631.739,630,00
5. Μεταφορικά Μέσα11.566,3510.363,811.202,5413.571,3211.961,351.609,97
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός46.272,8446.219,2153,6355.868,5255.560,61307,91
59.578,8258.322,621.256,2071.179,4769.261,591.917,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)59.578,8258.322,621.256,20185.632,88183.714,991.917,89
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.970,022.070,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)3.226,223.987,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα30.063,1527.061,67
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων500,00500,00
30.563,1527.561,67
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες85.933,98140.341,41
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου21.196,430,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)1.548,001.548,00
11. Χρεώστες διάφοροι171.198,12186.527,56
279.876,53328.416,97
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο52.330,8353.020,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας22.312,5065.226,80
74.643,33118.247,17
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)385.083,01474.225,81
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων127,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.000,00 μετοχές των 29,34 ευρώ)
1. Καταβλημένο58.694,0658.694,06
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό25.999,7425.999,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-28.569,570,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)56.124,2384.693,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές111.865,11163.466,37
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)332,103.563,90
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων201.757,15202.837,90
4. Προκαταβολές πελατών618,34939,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.759,8518.463,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.979,453.291,01
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)332.312,00392.561,90
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,00958,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)388.436,23478.213,72
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών6.735,359.732,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)388.436,23478.213,72
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών6.735,359.732,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)277.309,06444.812,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων158.702,46271.363,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως118.606,60173.449,08
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας47.991,8143.039,95
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως85.904,47133.896,2890.443,12133.483,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-15.289,6839.966,01
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12.516,84-12.516,8420.219,63-20.219,63
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-27.806,5219.746,38
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα763,05763,05-763,0510.450,6510.450,65-10.450,65
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-28.569,579.295,73
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων710,063.712,79
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος710,060,003.712,790,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-28.569,579.295,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-28.569,579.295,73
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.2.377,79
-28.569,5711.673,52
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.334,70
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι2.377,79
Ζημίες εις νέο-28.569,576.961,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00348,05
2. Πρώτο μέρισμα0,006.612,98
0,006.961,03
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΑΝΙ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,