911111111

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

Γ.Ε.ΜΗ.: 44475607000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
30 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 30 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 44475607000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.739,631.739,600,031.739,631.739,600,03
5. Μεταφορικά Μέσα11.566,3510.771,24795,1111.566,3510.363,811.202,54
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός46.948,9246.947,321,6046.272,8446.219,2153,63
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)60.254,9059.458,16796,7459.578,8258.322,621.256,20
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.400,001.970,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)2.196,743.226,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα27.050,1830.063,15
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων0,00500,00
27.050,1830.563,15
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες91.865,9985.933,98
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου4.326,0021.196,43
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)1.548,001.548,00
11. Χρεώστες διάφοροι115.211,36171.198,12
212.951,35279.876,53
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο52.605,1952.330,83
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας113.704,4222.312,50
166.309,6174.643,33
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)406.311,14385.083,01
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων127,00127,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.000,00 μετοχές των 29,34 ευρώ)
1. Καταβλημένο58.694,0658.694,06
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό30.067,2925.999,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο270,18-28.569,57
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)89.031,5356.124,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές127.238,99111.865,11
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)18.013,95332,10
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων128.382,69201.757,15
4. Προκαταβολές πελατών0,00618,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη22.421,4210.759,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.618,366.979,45
10. Μερίσματα πληρωτέα16.000,000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)318.675,41332.312,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα927,940,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)408.634,88388.436,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών5.392,256.735,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)408.634,88388.436,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών5.392,256.735,35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)578.983,38277.309,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων389.214,33158.702,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως189.769,05118.606,60
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας44.171,0147.991,81
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως73.698,62117.869,6385.904,47133.896,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.899,42-15.289,68
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα15.803,43-15.803,4312.516,84-12.516,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως56.095,99-27.806,52
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα43,0043,00-43,00763,05763,05-763,05
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)56.052,99-28.569,57
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.135,54710,06
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.135,540,00710,060,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων56.052,99-28.569,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως56.052,99-28.569,57
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-28.569,57
27.483,42-28.569,57
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος7.145,69
Κέρδη προς διάθεση20.337,73-28.569,57
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό4.067,55
2. Πρώτο μέρισμα16.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο270,18
20.337,73
ΑΘΗΝΑ, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΑΝΙ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,