999724567

ΒΙΟΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 4885901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΒΙΟΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 4885901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.125,401.125,400,001.125,401.125,400,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως24.775,3721.350,373.425,0024.775,3720.950,373.825,00
25.900,7722.475,773.425,0025.900,7722.075,773.825,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός265.025,30260.749,154.276,15259.490,40253.466,756.023,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)265.025,30260.749,154.276,15259.490,40253.466,756.023,65
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις5.843,206.790,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)10.119,3512.814,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα95.349,7997.922,77
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων14.295,4714.444,34
109.645,26112.367,11
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες219.183,60219.942,02
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου734,4916.579,76
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)42.840,0042.840,00
11. Χρεώστες διάφοροι6.747,145.014,70
269.505,23284.376,48
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
2. Ομολογίες3.040,633.300,63
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις2.439,23-2.439,231.059,63-1.059,63
601,402.241,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6,14165,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας38.916,8926.496,35
38.923,0326.662,27
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)418.674,92425.646,86
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων71.133,2530.203,22
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα275.000,00275.000,00
346.133,25305.203,22
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό40.000,0040.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά321.500,00321.500,00
361.500,00361.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-46.381,69-37.193,39
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-226.459,36-189.265,97
-272.841,05-226.459,36
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)148.658,95195.040,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές137.014,4663.247,73
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)1.218,104.586,07
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων271.193,99292.999,13
4. Προκαταβολές πελατών6.567,024.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη12.016,992.118,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.927,802.804,67
11. Πιστωτές διάφοροι197.147,87181.876,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)629.086,23551.632,72
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα607,34816,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)778.352,52747.489,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως23.603,5621.934,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)778.352,52747.489,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως23.603,5621.934,92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)387.175,10335.554,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων295.127,89242.400,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως92.047,2193.153,93
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως784,9915.706,16
ΣΥΝΟΛΟ92.832,20108.860,09
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας41.264,3937.919,07
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως75.886,66117.151,0572.565,05110.484,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-24.318,85-1.624,03
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα33,72185,57
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα22.336,12-22.302,4030.134,52-29.948,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-46.621,25-31.572,98
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα3.416,021.536,65
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη1,003.417,021,001.537,65
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3.100,787.157,06
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,020,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων76,663.177,46239,560,007.157,06-5.619,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-46.381,69-37.192,39
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.827,486.959,12
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.827,480,006.959,120,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-46.381,69-37.192,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-46.381,69-37.193,39
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-226.459,36-189.265,97
-272.841,05-226.459,36
Ζημίες εις νέο-272.841,05-226.459,36
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΣΙΟΥΚΑ
ΑΔΤ:Φ094332/2014Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ63254/2010 ΑΔΕΙΑ:A725

Tags: , , , ,