094052856

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Β.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία

Γ.Ε.ΜΗ.: 319301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
39 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 39 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 319301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση555.847,400,00555.847,40555.847,400,00555.847,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα761,260,00761,26761,260,00761,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)556.608,660,00556.608,66556.608,660,00556.608,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)556.608,66556.608,66
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι134,82134,82
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο244,99244,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)379,81379,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 177.781,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο533.343,00533.343,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων3,173,17
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-25.626,04-25.626,04
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
3. Αποθεμ/κά διατιθ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου44.011,8644.011,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI)551.731,99551.731,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4.064,404.064,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη127,95127,95
11. Πιστωτές διάφοροι1.064,131.064,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)5.256,485.256,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)556.988,47556.988,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)556.988,47556.988,47
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως0,000,00
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ506911
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ - ΠΑΝΑΓΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Ρ 592002
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0019937 Α\\\' ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , , , ,