094415149

ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΕ

ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42053/25/Β/99/01
Γ.Ε.ΜΗ.: 18366939000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42053/25/Β/99/01 - Γ.Ε.ΜΗ. 18366939000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως7.440,297.440,290,007.440,297.440,290,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως93.813,8281.025,0112.788,8193.813,8279.198,0414.615,78
101.254,1188.465,3012.788,81101.254,1186.638,3314.615,78
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα980.091,20980.091,20980.091,20980.091,20
3. Κτίρια και τεχνικά έργα334.721,50160.282,99174.438,51334.721,50148.695,03186.026,47
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός137.595,89130.741,646.854,25137.595,89129.346,318.249,58
5. Μεταφορικά Μέσα12.511,2912.511,210,0828.250,7528.250,660,09
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός29.864,6528.688,981.175,6729.864,6528.074,061.790,59
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές10.053,5910.053,5910.053,5910.053,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.504.838,12332.224,821.172.613,301.520.577,58334.366,061.186.211,52
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.774,603.774,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.176.387,901.189.986,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα31.265,78
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.1.248,04
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες51.218,9359.738,40
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση3.057,003.057,00
11. Χρεώστες διάφοροι22.638,4932.535,05
76.914,4295.330,45
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο13.610,16191,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας315,141.352,65
13.925,301.544,53
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)90.839,72129.388,80
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 58.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.702.300,001.702.300,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-42.893,70-22.699,95
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-480.383,53-457.683,58
-523.277,23-480.383,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.179.022,771.221.916,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές70.398,2287.004,87
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη27.750,4022.224,32
11. Πιστωτές διάφοροι2.845,042.845,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)100.993,66112.074,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.280.016,431.333.990,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.280.016,431.333.990,70
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως33.852,9841.616,86
ΣΥΝΟΛΟ33.852,9841.616,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας24.607,9856.977,80
Μείον: 4. Έξοδα λειτ.παραγ.μη κοστ.(κόστ.υπ.-αδράν.)15.425,1840.033,1634.207,5691.185,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-6.180,18-49.568,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-6.180,18-49.568,50
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα6.504,056.504,0536.972,3336.972,33
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα10.103,78
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες43.217,5743.217,57-36.713,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-42.893,70-22.699,95
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-42.893,70-22.699,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-42.893,70-22.699,95
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-480.383,53-457.683,58
-523.277,23-480.383,53
Ζημίες εις νέο-523.277,23-480.383,53
ΣΠΑΡΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ800723
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ249607
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


Tags: , , , ,