094415137

ΧΛΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41323/25/Β/98/08
Γ.Ε.ΜΗ.: 18366839000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΧΛΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41323/25/Β/98/08 - Γ.Ε.ΜΗ. 18366839000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως5.115,425.115,420,005.115,425.115,420,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως473.545,61471.904,811.640,80471.494,61471.494,610,00
478.661,03477.020,231.640,80476.610,03476.610,030,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός74.303,8564.394,649.909,2174.303,8562.395,4711.908,38
5. Μεταφορικά Μέσα10.281,5110.281,470,0466.276,1260.976,935.299,19
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός264.179,60262.398,391.781,21262.845,93262.290,16555,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)348.764,96337.074,5011.690,46403.425,90385.662,5617.763,34
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.560.588,951.560.588,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.572.279,411.578.352,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα39.183,0039.183,00
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα586.488,15802.968,87
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.48.006,0246.360,52
673.677,17888.512,39
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες233.307,6495.396,50
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου800,005.600,00
11. Χρεώστες διάφοροι38.120,1253.618,09
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων10.509,3710.509,37
282.737,13165.123,96
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές287.999,07287.999,07
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.107,798.144,47
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας22.260,7352.898,26
30.368,5261.042,73
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)1.274.781,891.402.678,15
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων187.643,69187.643,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 799.150,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.341.509,502.341.509,50
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά1,191,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-63.724,95-570.526,31
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-1.849.126,77-1.483.700,46
-1.912.851,72-2.054.226,77
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)428.658,97287.283,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών1.485.510,611.377.286,20
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.068.762,711.494.425,47
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.528,805.133,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,001.017,35
11. Πιστωτές διάφοροι51.884,703.528,17
1.122.176,211.504.104,01
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)2.607.686,822.881.390,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.036.345,793.168.674,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.036.345,793.168.674,13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)627.481,08357.641,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων536.705,19551.124,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως90.775,89-193.483,29
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως25.800,739.524,00
ΣΥΝΟΛΟ116.576,62-183.959,29
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας34.704,26114.724,08
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως52.056,40172.086,12
Μείον: 4. Έξοδα λειτ.παραγ.μη κοστ.(κόστ.υπ.-αδράν.)2.812,4089.573,0610.076,04296.886,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως27.003,56-480.845,53
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα108.225,04-108.225,0457.625,93-57.625,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-81.221,48-538.471,46
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα21.855,4621.855,469,459,45
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα4.358,934.358,9317.496,5332.064,3032.064,30-32.054,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-63.724,95-570.526,31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-63.724,95-570.526,31
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-63.724,95-570.526,31
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-1.849.126,77-1.483.700,46
-1.912.851,72-2.054.226,77
Ζημίες εις νέο-1.912.851,72-2.054.226,77
ΣΠΑΡΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ800723
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ249607
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


Tags: , , , ,