094210341

ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37994/02/Β/97/50
Γ.Ε.ΜΗ.: 44351407000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37994/02/Β/97/50 - Γ.Ε.ΜΗ. 44351407000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα639.206,10516.700,84122.505,26639.206,10495.393,97143.812,13
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός229,00228,001,00229,00228,001,00
5. Μεταφορικά Μέσα57.299,6857.298,681,0057.299,6857.298,681,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.429,054.426,053,004.429,054.426,053,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)701.163,83578.653,57122.510,26701.163,83557.346,70143.817,13
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις367,00367,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)122.877,26144.184,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι9.621,4012.788,04
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο11.709,78296.466,98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας94.122,8844.490,37
105.832,66340.957,35
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)115.454,06353.745,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 9.500,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο84.990,00285.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων629,47629,47
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό41.887,3639.544,11
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο71.626,54112.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)199.133,37437.173,58
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.366,1020.077,24
10. Μερίσματα πληρωτέα0,0040.678,70
11. Πιστωτές διάφοροι33.831,850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)39.197,9560.755,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)238.331,32497.929,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)238.331,32497.929,52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)84.381,18121.943,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων27.616,9441.025,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως56.764,2480.917,89
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.916,3518.442,77
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως3.473,7512.390,104.610,6923.053,46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως44.374,1457.864,43
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα155,590,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως44.529,7357.864,43
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα839,16839,160,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα21,8921,89817,270,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)45.347,0057.864,43
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων21.306,8737.250,29
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος21.306,870,0037.250,290,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων45.347,0057.864,43
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως45.347,0057.864,43
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.40.000,000,00
85.347,0057.864,43
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος12.055,9115.044,75
Κέρδη προς διάθεση73.291,0942.819,68
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.664,552.819,68
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο71.626,5440.000,00
73.291,0942.819,68
ΣΠΕΤΣΕΣ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ
Α.Δ.Τ. Σ 532343
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΛΥΤΡΙΒΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 243524
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 158960

Tags: , , , ,