095185050

ΑΜΟΙΝ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΘ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 000472301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
35 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΑΜΟΙΝ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 35 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 000472301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα133.780,40133.780,40133.780,40133.780,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα223.970,6794.067,56129.903,11223.970,6785.108,73138.861,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)357.751,0794.067,56263.683,51357.751,0785.108,73272.642,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)263.683,51272.642,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι82.335,1750.615,62
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα4.530,004.530,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,0021.618,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5,440,00
5,4421.618,34
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)86.870,6176.763,96
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 8.340,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο250.200,00250.200,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων300,00300,00
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων109.871,18109.871,18
110.171,18110.171,18
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό423,51423,51
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-155.898,93-151.241,09
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων135.205,06135.205,06
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)340.100,82344.758,66
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.957,220,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.496,084.647,64
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)10.453,304.647,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)350.554,12349.406,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)350.554,12349.406,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)15.000,0015.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων13.861,0610.807,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.138,944.192,73
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.796,785.636,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.657,84-1.444,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.657,84-1.444,14
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,00977,16977,16-977,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-4.657,84-2.421,30
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.958,838.958,83
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.958,830,008.958,830,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-4.657,84-2.421,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-4.657,84-2.421,30
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-151.241,09-148.819,79
-155.898,93-151.241,09
Ζημίες εις νέο-155.898,93-151.241,09
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ