008175852

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 30059/01ΔΤ/Β93/691
Γ.Ε.ΜΗ.: 1800101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30059/01ΔΤ/Β93/691 - Γ.Ε.ΜΗ. 1800101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα114.611,11114.611,11114.611,11114.611,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα109.855,77103.638,996.216,78109.855,77101.067,568.788,21
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.045,95409,181.636,772.045,95204,591.841,36
5. Μεταφορικά Μέσα29.757,3129.757,300,0133.064,3130.585,052.479,26
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός14.701,3514.701,210,1414.701,3514.484,86216,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)270.971,49148.506,68122.464,81274.278,49146.342,06127.936,43
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)122.464,81127.936,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,0063.821,36
11. Χρεώστες διάφοροι759.141,94754.309,87
759.141,94818.131,23
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο89.784,699.794,57
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)848.926,63827.925,80
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.269,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο188.070,00188.070,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,0013,20
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό69.878,5067.176,26
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων174.683,08174.683,08
244.561,58241.859,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο388.875,88337.533,22
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων3.076,733.076,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)824.584,19770.552,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις35.840,3035.843,30
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές6.421,005.026,01
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,0060.586,39
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη91.480,6374.293,49
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί13.065,329.563,55
110.966,95149.469,44
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)146.807,25185.312,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)971.391,44955.862,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)971.391,44955.865,23
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1.7.2014 - 30.6.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)159.502,76164.843,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων33.328,0624.929,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως126.174,70139.914,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας34.255,9639.355,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως91.918,74100.558,48
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα8.075,01-8.075,017.761,60-7.761,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως83.843,7392.796,88
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα8.021,748.021,74-8.021,74172,63172,63-172,63
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)75.821,9992.624,25
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.471,625.490,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.471,620,005.490,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων75.821,9992.624,25
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως75.821,9992.624,25
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.337.533,22311.286,94
413.355,21403.911,19
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος21.777,0924.784,74
Κέρδη προς διάθεση391.578,12379.126,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.702,240,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο388.875,88337.533,22
391.578,12337.533,22
ΑΘΗΝΑ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ044142
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ133743
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ158790

Tags: , , , ,