067237986

ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Γ.Ε.ΜΗ.: 00085669402000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ - Γ.Ε.ΜΗ. 00085669402000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις500,84500,84500,84500,84
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα135.341,009.594,64125.746,36135.341,009.594,64125.746,36
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.668,82190,271.478,551.668,82190,271.478,55
5. Μεταφορικά Μέσα0,000,000,0039.140,003.525,0035.615,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός27.850,971.803,6226.047,3524.129,881.803,6222.326,26
164.860,7911.588,53153.272,26200.279,7015.113,53185.166,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)165.361,6311.588,53153.773,10200.780,5415.113,53185.667,01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)153.773,10185.667,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.000,001.000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο898,64776,45
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.898,641.776,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο16.000,0016.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο16.271,0116.271,01
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-96.887,79-5.864,08
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-22.483,11-16.619,03
-103.099,89-6.212,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-87.099,899.787,90
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών162.061,72131.631,88
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.542,648.289,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη9.304,582.973,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί19.029,202.926,72
11. Πιστωτές διάφοροι48.833,4931.833,49
80.709,9146.023,68
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)242.771,63177.655,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)155.671,74187.443,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)155.671,74187.443,46
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)40.614,5330.306,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.260,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως40.614,5329.046,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας106.443,1334.871,23
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-65.828,60-5.825,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-65.828,60-5.825,23
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα31.059,1931.059,19-31.059,1938,8538,85-38,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-96.887,79-5.864,08
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων35.615,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος35.615,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-96.887,79-5.864,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-96.887,79-5.864,08
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-6.212,10-348,02
-103.099,89-6.212,10
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,00
Ζημίες εις νέο-103.099,89-6.212,10
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,00
0,00
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 508812Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 025570 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0019937

Tags: , , , ,