800687526

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ Ι.Κ.Ε.ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΔ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 136438101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ Ι.Κ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 136438101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως21.513,8921.513,89
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός13.251,1313.251,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)13.251,1313.251,13
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.205,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)14.456,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι261,15
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.042,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας705,95
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)5.009,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο4.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-5.734,39
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-1.734,39
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.452,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-4.620,31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί219,48
11. Πιστωτές διάφοροι45.662,68
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)42.714,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)40.979,74
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως10,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)40.979,74
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως10,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (14.10.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.371,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.045,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως325,70
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.060,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.734,39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.734,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-5.734,39
-5.734,39
Ζημίες εις νέο-5.734,39
ΛΑΜΠΡΙΝΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. Τ572638
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΙ127979
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 025570 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0019937

Tags: , , , ,