099118181

Ε.Κ. ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

Γ.Ε.ΜΗ.: 0004000301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
Ε.Κ. ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 0004000301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα293.793,93293.793,93
3. Κτίρια και τεχνικά έργα741.893,93239.723,98502.169,95
5. Μεταφορικά Μέσα10.533,3410.533,34
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.046.221,20239.723,98806.497,22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)806.497,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες155,40
11. Χρεώστες διάφοροι8.252,67
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο323.865,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)332.278,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.114.200,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό317,90
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο23.444,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.137.962,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη813,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)813,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.138.775,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.138.775,93
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (29.9.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως26.320,00
ΣΥΝΟΛΟ26.320,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας17.364,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.955,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.955,15
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)8.955,15
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων8.955,15
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως8.955,15
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.17.654,34
26.609,49
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.596,99
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι250,00
Κέρδη προς διάθεση23.762,50
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό317,90
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο23.444,60
23.762,50
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ ΑΗ 626321Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 051043

Tags: , , , ,