091338367

Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68227/01ΔΤ/Β/09/25
Γ.Ε.ΜΗ.: 8858401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68227/01ΔΤ/Β/09/25 - Γ.Ε.ΜΗ. 8858401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως14.090,3514.090,350,0014.090,3514.090,350,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα55.895,2455.895,180,0655.895,2439.543,6116.351,63
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός80.297,7979.267,221.030,5777.168,5358.433,8918.734,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)136.193,03135.162,401.030,63133.063,7797.977,5035.086,27
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.955,003.955,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)4.985,6339.041,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα297.117,69307.117,07
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες253.227,52200.815,65
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου65.087,4261.149,47
11. Χρεώστες διάφοροι-315,71-315,71
317.999,23261.649,41
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10.759,236.619,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας132.328,45253.198,60
143.087,68259.817,78
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)758.204,60828.584,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 100.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό58.165,3549.909,56
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο85.000,00278.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)443.165,35627.909,56
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις2.008,002.008,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές17.421,64107.592,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη49.057,6658.960,51
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί8.136,456.923,97
10. Μερίσματα πληρωτέα242.861,3364.201,94
11. Πιστωτές διάφοροι29,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)317.477,08237.707,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού539,800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)763.190,23867.625,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)763.190,23867.625,53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.635.120,091.571.989,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.039.218,751.020.198,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως595.901,34551.791,12
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως30.185,4714.283,10
ΣΥΝΟΛΟ626.086,81566.074,22
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας118.458,9679.674,36
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως276.404,25394.863,21185.906,84265.581,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως231.223,60300.493,02
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα6,3115,45
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα7.358,67-7.352,367.028,15-7.012,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως223.871,24293.480,32
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα11.796,7511.796,7511.183,1411.183,14
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.992,944.242,88
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,001.992,949.803,810,004.242,886.940,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)233.675,05300.420,58
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων37.184,908.271,72
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος37.184,900,008.271,720,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων233.675,05300.420,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως233.675,05300.420,58
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.73.000,00
233.675,05373.420,58
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος70.419,2680.629,23
Κέρδη προς διάθεση163.255,79292.791,35
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό8.255,7914.791,35
2. Πρώτο μέρισμα70.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο85.000,00278.000,00
163.255,79292.791,35
ΑΧΑΡΝΕΣ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 081345
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΙΚ.ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗ
ΑΔΤ Ι 103211
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ 091399 ΑΡ.ΑΔ. 642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,