997588324

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά-Ηλεκτρομηχανολογικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 122396101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 122396101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός4.031,574.031,450,124.647,834.647,710,12
5. Μεταφορικά Μέσα7.250,007.249,920,088.450,008.449,920,08
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός5.082,653.141,681.940,972.455,622.455,220,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)16.364,2214.423,051.941,1715.553,4515.552,850,60
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις800,00800,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)2.741,17800,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.29.973,9229.921,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες128.837,85132.817,33
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου84.941,58137.773,16
11. Χρεώστες διάφοροι39.648,1811.899,25
253.427,61282.489,74
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο54.256,54209.459,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.903,2023.411,14
65.159,74232.870,78
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)348.561,27545.281,52
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό22.607,0622.607,06
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο158,49246.013,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)52.765,55298.620,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές59.573,3648.666,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη100.718,6246.076,49
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.921,8713.826,76
10. Μερίσματα πληρωτέα114.000,00120.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι9.323,0418.891,88
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)298.536,89247.461,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)351.302,44546.082,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)351.302,44546.082,12
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)820.646,30817.175,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων595.543,21603.683,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως225.103,09213.492,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας36.865,8537.387,13
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως27.027,7063.893,5528.399,0365.786,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως161.209,54147.706,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα435,29-435,29463,65-463,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως160.774,25147.242,35
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα489,01489,010,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα24,6124,61464,408.778,888.778,88-8.778,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)161.238,65138.463,47
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.829,421.729,24
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.829,420,001.729,240,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων161.238,65138.463,47
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως161.238,65138.463,47
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,00269.534,27
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-5.484,97
161.238,65402.512,77
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος47.080,1636.499,46
Κέρδη προς διάθεση114.158,49366.013,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα114.000,00120.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο158,49246.013,31
114.158,49366.013,31
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,