800455623

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 123492054000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 123492054000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.439,741.439,740,001.439,741.439,740,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα11.900,000,0011.900,0011.900,000,0011.900,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός135.300,0012.177,00123.123,00135.300,006.765,00128.535,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)147.200,0012.177,00135.023,00147.200,006.765,00140.435,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις147,000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)135.170,00140.435,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες20.296,1018.534,48
11. Χρεώστες διάφοροι52.866,3926.834,62
73.162,4945.369,10
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο27.394,5224.003,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,462,21
27.394,9824.005,36
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)100.557,4769.374,46
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων4.396,626.288,02
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο4.500,004.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.949,971.700,64
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο54.649,3632.312,19
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)62.099,3338.512,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.605,7611.165,65
11. Πιστωτές διάφοροι166.419,00166.419,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)178.024,76177.584,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)240.124,09216.097,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)240.124,09216.097,48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)44.586,2843.448,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως44.586,2843.448,73
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως9.394,028.954,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.192,2634.494,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.192,2634.494,58
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)35.192,2634.494,58
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.412,005.412,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.412,000,005.412,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων35.192,2634.494,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως35.192,2634.494,58
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος10.205,769.333,75
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.400,00
Κέρδη προς διάθεση23.586,5025.160,83
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.249,331.258,04
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο22.337,1723.902,79
23.586,5025.160,83
ΛΑΜΙΑ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016


Tags: , , , ,