999051184

ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 115225037000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - Γ.Ε.ΜΗ. 115225037000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα520.243,49252.883,31267.360,18
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός100.435,9396.833,033.602,90
5. Μεταφορικά Μέσα16.550,0016.549,970,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός36.109,0136.108,120,89
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)673.338,43402.374,43270.964,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)270.964,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα193.985,76
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες77.574,10
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων297.166,34
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.324,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας24.742,80
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)601.793,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο20.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.468,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-49.928,72
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-26.460,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών718.530,58
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές43.816,92
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη136.456,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί413,95
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)899.217,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)872.757,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)872.757,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)266.295,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων210.509,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως55.785,17
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.500,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως36.167,4941.667,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.117,68
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα13.200,00-13.200,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως917,68
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)917,68
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων26.012,17
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος26.012,170,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων917,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως917,68
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-50.846,40
-49.928,72
Ζημίες εις νέο-49.928,72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,00
0,00
ΛΕΧΑΙΟ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,