800678843

ΜΕΤΡΟΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 135706907000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΜΕΤΡΟΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 135706907000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός264,000,00264,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)264,000,00264,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)264,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο583,45
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.000,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)1.583,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.973,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-7.973,14
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές674,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-420,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί566,72
11. Πιστωτές διάφοροι9.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)9.820,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.847,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.847,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (19.8.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)10.330,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.330,89
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας19.304,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.973,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.973,14
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.8.973,14
8.973,14
Κέρδη προς διάθεση8.973,14
ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 618730Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΜ025570 ΟΕΕ Α ΤΑΞΗ 0019937

Tags: , , , ,