998301597

ΜΠΑΓΕΜΑΡ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64413/01/Β/07/643
Γ.Ε.ΜΗ.: 7839101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΜΠΑΓΕΜΑΡ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64413/01/Β/07/643 - Γ.Ε.ΜΗ. 7839101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00
5. Μεταφορικά Μέσα20.000,005.333,3314.666,6720.000,003.333,3316.666,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.230,923.230,770,153.230,923.230,770,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)323.230,928.564,10314.666,82323.230,926.564,10316.666,82
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις300,00300,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)314.966,82316.966,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι302.541,89235.474,53
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο34.317,2013.143,03
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας30,7650,13
34.347,9613.193,16
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)336.889,85248.667,69
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων690,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 5.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο150.000,00150.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό30.990,9121.821,02
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο285.232,64283.468,35
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)466.223,55455.289,37
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις0,00858,82
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές14,76420,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη131.705,36104.463,32
10. Μερίσματα πληρωτέα50.000,000,00
11. Πιστωτές διάφοροι4.603,004.603,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)186.323,12109.486,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)652.546,67565.634,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)652.546,67565.634,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)156.818,44163.099,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων41.716,5849.078,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως115.101,86114.021,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας23.076,9724.825,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως92.024,8989.195,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως92.024,8989.195,08
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3.560,123.560,12-3.560,129.916,929.916,92-9.916,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)88.464,7779.278,16
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.000,002.000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.000,000,002.000,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων88.464,7779.278,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως88.464,7779.278,16
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.283.468,35230.432,31
371.933,12309.710,47
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος27.530,5923.450,72
Κέρδη προς διάθεση344.402,53286.259,75
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό9.169,892.791,40
2. Πρώτο μέρισμα50.000,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο285.232,64283.468,35
344.402,53286.259,75
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ Δ. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 065170
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΡΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 516694
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 158790

Tags: , , , ,