095097374

Π. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 000441901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
Π. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 000441901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,000,0050.662,4750.662,240,23
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός71.214,8971.213,960,9371.214,8871.213,960,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)71.214,8971.213,960,93121.877,35121.876,201,15
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.000,001.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.000,931.001,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες119.260,7127.007,74
11. Χρεώστες διάφοροι8.496,0039.708,66
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων23.114,880,00
150.871,5966.716,40
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.217,7214.783,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,000,00
3.217,7214.783,31
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)154.089,3181.499,71
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα0,0015.895,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 760,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο45.600,0045.600,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό24.200,3224.200,32
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-164.038,42-89.726,72
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-94.238,10-19.926,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές31.784,8112.800,03
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων44.855,3131.197,27
4. Προκαταβολές πελατών133.860,3066.917,67
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.035,061.295,23
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.941,262.491,44
11. Πιστωτές διάφοροι27.851,603.620,62
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)249.328,34118.322,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)155.090,2498.395,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών68.000,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)155.090,2498.395,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών68.000,000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)358.104,871.502.854,09
Μείον: Κόστος πωλήσεων349.521,621.396.094,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.583,25106.760,04
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας38.089,6447.487,53
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως35.656,3773.746,0141.605,4889.093,01
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-65.162,7617.667,03
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,0024,60
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα9.179,24-9.179,247.876,71-7.852,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-74.342,009.814,92
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα319,05319,0570,8570,85
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα288,75288,7530,30835,26835,26-764,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-74.311,709.050,51
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-74.311,709.050,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-74.311,709.050,51
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-89.726,72-98.777,23
-164.038,42-89.726,72
Ζημίες εις νέο-164.038,42-89.726,72
ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 004376Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 158790

Tags: , , , ,