081204216

ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φάρμακα-Παραφαρμακευτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 122383403000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 18 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 18 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 122383403000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.017,002.016,960,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις2.017,002.016,960,04
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός25.836,9525.836,690,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)27.853,9527.853,650,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)0,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες39.731,20
11. Χρεώστες διάφοροι-188.145,44
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο16,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας484,06
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)-147.914,18
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο586,94
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-122.468,62
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-54.475,06
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-176.356,74
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-3.032,60
11. Πιστωτές διάφοροι31.475,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)28.442,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)-147.913,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)-147.913,84
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 18 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (18.2.2014 - 18.2.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)87.882,77
Μείον: Κόστος πωλήσεων90.082,56
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.199,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας120.268,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-122.468,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-122.468,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-176.356,74
-176.356,74
Ζημίες εις νέο-176.356,74
ΑΘΗΝΑ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Ρ592002Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΔΤ ΑΜ025570

Tags: , , , ,