099554568

ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 001625301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 001625301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα109.821,08109.821,08109.821,08109.821,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα92.474,2867.506,1724.968,1192.474,2863.807,2028.667,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)202.295,3667.506,17134.789,19202.295,3663.807,20138.488,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)134.789,19138.488,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι209.011,8331.153,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο22,105.211,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.017,0820.000,00
1.039,1825.211,07
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)210.051,0156.364,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 12.291,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο368.730,00115.500,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,0068.208,97
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό479,74479,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο21.027,9312.443,19
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων0,0020.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)390.237,67216.631,90
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.446,410,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη104,803.107,21
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)3.551,213.107,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)344.840,20194.852,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)393.788,88219.739,11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)6.600,006.600,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.600,006.600,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.600,006.600,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα4.751,440,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως11.351,446.600,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)6.600,006.600,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων6.600,006.600,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016


Tags: , , , ,