099554568

ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 001625301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 001625301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα109.821,08109.821,08109.821,08109.821,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα92.474,2867.506,1724.968,1192.474,2863.807,2028.667,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)202.295,3667.506,17134.789,19202.295,3663.807,20138.488,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)134.789,19138.488,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι215.189,4431.153,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο22,105.211,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.017,0820.000,00
1.039,1825.211,07
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)216.228,6256.364,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 12.291,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο368.730,00115.500,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,0068.208,97
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό479,74479,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-21.027,93-12.443,19
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων0,0020.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)348.181,81191.745,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.731,200,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη104,803.107,21
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)2.836,003.107,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)351.017,81194.852,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)351.017,81194.852,73
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)6.600,006.600,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων4.806,184.806,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.793,821.793,82
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας14.927,916.058,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.134,09-4.264,40
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα4.751,440,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα202,094.549,350,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.584,74-4.264,40
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,00509,40509,40-509,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-8.584,74-4.773,80
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3.968,973.968,97
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος3.968,970,003.968,970,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-8.584,74-4.773,80
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-8.584,74-4.773,80
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-12.443,19-7.669,39
-21.027,93-12.443,19
Ζημίες εις νέο-21.027,93-12.443,19
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,