091936816

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα-Οχήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 115920016000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 115920016000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.455,50
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)2.455,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.174,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.279,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-7.105,73
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές36,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.187,84
11. Πιστωτές διάφοροι8.336,49
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)9.561,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)2.455,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.455,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (24.2.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)3.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.873,96
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.605,7710.479,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.479,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.479,73
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-7.479,73
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-7.479,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-7.479,73
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι800,00
Ζημίες εις νέο-8.279,73
ΠΑΤΡΑ, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ Π. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

.


Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΜΕΝΙΟΣ


Tags: , , , ,