094440724

ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42915/01ΔΤ/Β/99/33
Γ.Ε.ΜΗ.: 85163602000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42915/01ΔΤ/Β/99/33 - Γ.Ε.ΜΗ. 85163602000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα292.872,0021.943,60270.928,40292.872,0014.643,60278.228,40
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός367.322,87297.418,8669.904,01367.322,87297.418,8669.904,01
5. Μεταφορικά Μέσα42.939,9842.939,960,0242.939,9842.939,950,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός59.075,0657.801,181.273,8859.075,0657.801,181.273,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)787.209,91420.103,60367.106,31787.209,91412.803,59374.406,32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)367.106,31374.406,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα255.593,80255.994,42
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες7.075,5516.694,77
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.739,642.449,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας8.547,481.071,67
10.287,123.521,47
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)272.956,47276.210,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 18.000,00 μετοχές των 29,70 ευρώ)
1. Καταβλημένο534.600,00534.600,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων351,62351,62
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.918,119.918,11
3. Ειδικά αποθεματικά158,08158,08
10.076,1910.076,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,002.397,64
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-4.554,080,00
-4.554,082.397,64
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)540.473,73547.425,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών5.608,7610.678,36
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές35.959,5936.523,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.142,63111,87
10. Μερίσματα πληρωτέα55.878,0755.878,07
93.980,2992.513,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)99.589,05103.191,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)640.062,78650.616,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)640.062,78650.616,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)13.280,7222.021,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων8.635,2618.144,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.645,463.877,51
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.900,002.900,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως11.399,8216.299,826.756,929.656,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-11.654,36-5.779,41
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,000,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-11.654,36-5.779,00
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα5.000,005.000,0026,7026,70
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,005.000,007,877,8718,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-6.654,36-5.760,17
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων7.300,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.300,000,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-6.654,36-5.760,17
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-6.654,36-5.760,17
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.2.397,648.600,00
-4.256,722.839,83
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος297,36442,19
Ζημίες εις νέο-4.554,082.397,64
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016


Tags: , , , ,