800447499

SPA RENEWABLES AE

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 12307337000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
SPA RENEWABLES AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 12307337000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.084,10833,641.250,462.084,10625,231.458,87
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως50.750,0018.950,0031.800,0050.750,0013.875,0036.875,00
52.834,1019.783,6433.050,4652.834,1014.500,2338.333,87
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα50.034,71145,9949.888,7250.034,71145,9949.888,72
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός439.749,48439.749,48319.701,09319.701,09
5. Μεταφορικά Μέσα6.800,001.506,885.293,121.800,001.506,88293,12
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός54.936,94857,3354.079,6149.882,06857,3349.024,73
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές4.914,370,004.914,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)551.521,132.510,20549.010,93426.332,232.510,20423.822,03
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.450,421.555,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)551.461,35425.377,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.43.024,647.694,80
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων0,000,00
43.024,647.694,80
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι25.270,2425.742,38
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων107.922,536.640,00
133.192,7732.382,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο155,68186,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας19.488,35126,81
19.644,03313,27
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)195.861,4440.390,45
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων2.297,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 600,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού142.475,00142.475,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-61.501,57-58.932,99
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-94.257,84-35.324,85
-155.759,41-94.257,84
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
3. Αποθεμ/κά διατιθ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου521.668,84
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI)568.384,43108.217,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών153.282,34149.838,70
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές36.547,8215.316,18
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)2.762,781.537,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη80,00840,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.588,43618,84
11. Πιστωτές διάφοροι22.787,68227.732,97
63.766,71246.045,49
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)217.049,05395.884,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)782.670,70504.101,35
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών3.626,0051.775,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,000,00
3.626,0051.775,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)785.433,48504.101,35
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών3.626,0051.775,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,000,00
3.626,0051.775,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.352,50
ΣΥΝΟΛΟ1.352,500,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας12.000,0012.000,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.647,50-12.000,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12.425,03-12.425,0318.182,23-18.182,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-23.072,53-30.182,23
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα600,00600,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα38.429,0438.429,04-38.429,0429.350,7629.350,76-28.750,76
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-61.501,57-58.932,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.283,415.290,31
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.283,410,005.290,310,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-61.501,57-58.932,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-61.501,57-58.932,99
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-94.257,84-35.324,85
-155.759,41-94.257,84
Ζημίες εις νέο-155.759,41-94.257,84
ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 30 ΜΑΪΟΥ 2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΒ 783890
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΜ558861
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
SP ACCOUNTING MEΠΕ
ΑΦΜ 999049791

Tags: , , ,