800447499

SPA RENEWABLES AE

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 123073337000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
SPA RENEWABLES AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 123073337000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.084,10208,411.875,69
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως35.000,003.500,0031.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα146,00145,990,01
5. Μεταφορικά Μέσα1.500,001.499,980,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός857,40857,330,07
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές10.500,0010.500,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)13.003,402.503,3010.500,10
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)11.500,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι1.967,90
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.670,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας104,53
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)3.743,19
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 600,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-13.589,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)46.410,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.230,00
11. Πιστωτές διάφοροι978,47
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)2.208,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)48.618,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)48.618,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (8.11.2012 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.506,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.506,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα83,30-83,30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.589,49
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-13.589,49
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων6.211,71
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος6.211,710,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-13.589,49
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-13.589,49
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,00
Ζημίες εις νέο-13.589,49
ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ783890
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΑΕ740583
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΒ783890

Tags: , , ,