800567215

ΤΕΙΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 295678000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΙΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 295678000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις4.500,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις9.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙII)13.500,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες648.454,2271.071,00
11. Χρεώστες διάφοροι2.739,17
651.193,3971.071,00
IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας87.217,4753.770,51
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)738.410,86124.841,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 240,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο24.000,0024.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο12.412,49
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-4.707,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)36.412,4919.292,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές608.513,0271.249,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη9.217,51
11. Πιστωτές διάφοροι53.602,7234.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)671.333,25105.549,24
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα44.165,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)751.910,86124.841,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών80.007,0029.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)751.910,86124.841,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών80.007,0029.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.230.606,83294.061,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.175.726,31290.981,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως54.880,523.080,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.096,803.328,56
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως25.721,1229.817,923.995,107.323,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως25.062,60-4.243,48
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα359,86
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.823,90-1.464,04464,25-464,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.598,56-4.707,73
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)23.598,56-4.707,73
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων23.598,56-4.707,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως23.598,56-4.707,73
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-4.707,73
18.890,83-4.707,73
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος6.478,34
Κέρδη προς διάθεση12.412,49-4.707,73
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο12.412,49
12.412,49
ΜΕΝΙΔΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ 044373
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ703666
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,