095295121

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

Γ.Ε.ΜΗ.: 44475607000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 44475607000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.739,631.739,600,031.739,631.739,600,03
5. Μεταφορικά Μέσα11.566,3511.178,67387,6811.566,3510.771,24795,11
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός47.024,2147.022,601,6146.948,9246.947,321,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)60.330,1959.940,87389,3260.254,9059.458,16796,74
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.000,001.400,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.389,322.196,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα24.324,0227.050,18
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων500,000,00
24.824,0227.050,18
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες90.551,4391.865,99
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου5.400,174.326,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)1.548,001.548,00
11. Χρεώστες διάφοροι116.685,40115.211,36
214.185,00212.951,35
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο37.958,6852.605,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας76.868,43113.704,42
114.827,11166.309,61
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)353.836,13406.311,14
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,00127,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0058.694,06
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό30.067,2930.067,29
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.053,18270,18
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)91.120,4789.031,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές89.900,26127.238,99
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)3.824,6518.013,95
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων94.149,45128.382,69
4. Προκαταβολές πελατών18.968,480,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη19.403,9822.421,42
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.351,166.618,36
10. Μερίσματα πληρωτέα30.000,0016.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)262.597,98318.675,41
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.507,00927,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)355.225,45408.634,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία0,350,00
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών8.137,355.392,25
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως1.495,000,00
9.632,705.392,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)355.225,45408.634,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων0,350,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών8.137,355.392,25
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως1.495,000,00
9.632,705.392,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)504.707,06578.983,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων322.312,18389.214,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως182.394,88189.769,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας47.224,3544.171,01
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως81.316,01128.540,3673.698,62117.869,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως53.854,5271.899,42
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα9.317,99-9.317,9915.803,43-15.803,43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως44.536,5356.095,99
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα359,44359,44-359,4443,0043,00-43,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)44.177,0956.052,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων482,711.135,54
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος482,710,001.135,540,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων44.177,0956.052,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως44.177,0956.052,99
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.270,18-28.569,57
44.447,2727.483,42
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος13.394,097.145,69
Κέρδη προς διάθεση31.053,1820.337,73
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,004.067,55
2. Πρώτο μέρισμα30.000,0016.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1.053,18270,18
31.053,1820.337,73
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΑΝΙ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,