998279537

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64769/01/Β/07/752
Γ.Ε.ΜΗ.: 7917201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64769/01/Β/07/752 - Γ.Ε.ΜΗ. 7917201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα2.391,852.391,800,052.391,852.391,800,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.391,852.391,800,052.391,852.391,800,05
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις300,00300,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)300,05300,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι211.186,72168.033,01
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο91.211,09167.732,68
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας78,5478,54
91.289,63167.811,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)302.476,35335.844,23
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό31.370,8131.370,81
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο71.318,0169.915,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)162.688,82161.286,05
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις0,00858,82
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη47.738,2048.884,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,00511,70
10. Μερίσματα πληρωτέα75.000,00120.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι17.349,384.603,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)140.087,58173.999,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)302.776,40336.144,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)302.776,40336.144,28
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)156.818,44163.099,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων43.945,9758.298,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως112.872,47104.801,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.252,9918.961,45
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως107.619,4885.839,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως107.619,4885.839,73
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα858,82858,820,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,00858,821.428,621.428,62-1.428,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)108.478,3084.411,11
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων108.478,3084.411,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως108.478,3084.411,11
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.69.915,24131.174,10
178.393,54215.585,21
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος32.075,5322.578,33
Κέρδη προς διάθεση146.318,01193.006,88
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,003.091,64
2. Πρώτο μέρισμα75.000,00120.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο71.318,0169.915,24
146.318,01193.006,88
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΙΝΑ ΤΣΕΛΕΠΗ
Α.Δ.Τ. Λ 367984
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 539990
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 158790

Tags: , , , ,