094031603

ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 121629899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
45 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 45 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 121629899000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα543.983,86543.983,86543.983,86543.983,86
3. Κτίρια και τεχνικά έργα122.703,8573.842,7248.861,13122.703,8571.806,8450.897,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός84.659,3716.085,8168.573,5684.659,378.466,5376.192,84
5. Μεταφορικά Μέσα2.494,502.494,490,012.494,502.494,490,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός98.672,5136.701,7261.970,7994.029,0029.653,4864.375,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)852.514,09129.124,74723.389,35847.870,58112.421,34735.449,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)723.389,35735.449,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι162.598,03163.022,93
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.596,8722.508,71
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας7.176,399.686,60
13.773,2632.195,31
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)176.371,29195.218,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 10.175,00 μετοχές των 58,69 ευρώ)
1. Καταβλημένο597.170,75597.170,75
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.314,978.200,54
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο119.012,05135.837,79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)725.497,77741.209,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών129.613,260,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές24.800,00-9.875,13
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,00130.016,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη14.898,2410.897,33
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.951,373.145,22
11. Πιστωτές διάφοροι55.274,63
44.649,61189.458,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)174.262,87189.458,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)899.760,64930.667,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)899.760,64930.667,48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)307.083,18327.890,28
Μείον: Κόστος πωλήσεων4.250,954.880,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως302.832,23323.009,34
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας250.600,03291.068,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως52.232,2031.940,71
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως52.232,2031.940,71
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη299,20299,20
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα21.138,8821.138,88-20.839,684.433,064.433,06-4.433,06
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)31.392,5227.507,65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων31.392,5227.507,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως31.392,5227.507,65
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.135.837,79117.283,88
167.230,31144.791,53
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος9.103,837.977,22
Κέρδη προς διάθεση158.126,48136.814,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.114,43976,52
2. Πρώτο μέρισμα15.000,0020.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο119.012,05115.837,79
135.126,48136.814,31
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 086920
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 802629
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΜ.ΟΕΕ 0019937 Α.Δ.Τ. ΑΜ025570

Tags: , , , ,