998970930

CORFU MARIS AE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63580/92/B/07/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 123699433000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
CORFU MARIS AE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63580/92/B/07/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 123699433000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.040,332.040,310,022.040,332.040,310,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα782.328,53181.947,98600.380,55782.328,53150.911,61631.416,92
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός13.500,0012.837,48662,5213.500,0012.597,48902,52
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός180.154,58179.779,19375,39179.270,89172.561,656.709,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.225.983,11374.564,65851.418,461.225.099,42336.070,74889.028,68
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)851.418,46889.028,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα6.072,804.350,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες875.067,44606.526,64
11. Χρεώστες διάφοροι465.485,44462.684,64
1.340.552,881.069.211,28
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο666.025,9246.289,91
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.012.651,601.119.851,19
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 58.028,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.740.840,001.090.830,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-119.664,24-143.821,76
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.621.175,76947.008,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών1.010.336,86878.235,20
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές23.990,301.043,63
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων89.620,0179.081,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη36.536,1832.691,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί82.321,3070.819,98
11. Πιστωτές διάφοροι89,67
232.557,46183.636,45
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.242.894,321.061.871,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.864.070,082.008.879,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.864.070,082.008.879,89
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)354.821,45276.582,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων180.567,6951.534,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως174.253,76225.047,66
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.495,3628.227,56
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως415,001.910,36112.910,27141.137,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως172.343,4083.909,83
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα140.384,31-140.384,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως31.959,0983.909,83
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.409,751.409,75-1.409,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)30.549,3483.909,83
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων38.493,9145.835,99
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος38.493,910,0045.835,990,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων30.549,3483.909,83
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως30.549,3483.909,83
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-143.821,76-227.731,59
-113.272,42-143.821,76
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος6.391,82
Ζημίες εις νέο-119.664,24-143.821,76
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΕ 777890
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΔΤ Ρ 354916
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940

Tags: , , , ,