800687526

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ Ι.Κ.Ε.ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΔ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 136438101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ Ι.Κ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 136438101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως21.513,8921.513,8921.513,8921.513,89
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός13.251,1313.251,1313.251,1313.251,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)13.251,1313.251,1313.251,1313.251,13
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.205,001.205,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)14.456,1314.456,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι261,15
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο214,741.042,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας43,28705,95
258,021.748,57
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)258,025.009,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο4.000,004.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-24.821,30-5.734,39
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-5.734,39
-30.555,69-5.734,39
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-26.555,69-1.734,39
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4.032,721.452,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-5.409,90-4.620,31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.339,60219,48
11. Πιστωτές διάφοροι62.821,3145.662,68
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)62.783,7342.714,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)36.228,0440.979,74
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως10,0010,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)36.228,0440.979,74
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως10,0010,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)23.192,701.371,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων22.384,421.045,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως808,28325,70
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας25.629,586.060,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-24.821,30-5.734,39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-24.821,30-5.734,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-30.555,69-5.734,39
-30.555,69-5.734,39
Ζημίες εις νέο-30.555,69-5.734,39
ΛΑΜΠΡΙΝΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. Τ572638
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΙ127979
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 025570 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0019937