800553585

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΚΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επιστημονικές - Τεχνικές δραστηριότητες

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως960,72694,89265,83
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα700,0074,67625,33
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός32.859,0912.156,0320.703,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)33.559,0912.230,7021.328,39
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις1.227,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)22.555,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες5.611,29
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως11.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι5.965,88
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.644,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας68.545,64
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)93.767,25
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων123,17
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)116.711,64
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)225.398,31
Μείον: Κόστος πωλήσεων100.923,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως124.475,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας26.887,43
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως61.717,6588.605,08
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.870,06
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα81,11
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα955,96-874,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως34.995,21
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη55,1355,13
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα174,21
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες398,53572,74-517,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)34.477,60
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.765,28
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.765,280,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων34.477,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
ΛΑΜΙΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016


Tags: , , , ,