091338367

Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68227/01ΔΤ/Β/09/25
Γ.Ε.ΜΗ.: 8858401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68227/01ΔΤ/Β/09/25 - Γ.Ε.ΜΗ. 8858401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.939,451.500,00439,450,000,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα55.895,2455.895,180,0655.895,2455.895,180,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός81.771,0281.170,67600,3580.297,7979.267,221.030,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)139.605,71138.565,851.039,86136.193,03135.162,401.030,63
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.027,003.955,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)5.066,864.985,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα323.039,65297.117,69
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες427.814,28253.227,52
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου78.451,5665.087,42
11. Χρεώστες διάφοροι-315,71-315,71
505.950,13317.999,23
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.572,8310.759,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας101.308,43132.328,45
104.881,26143.087,68
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)933.871,04758.204,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 100.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό58.165,3558.165,35
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο188.449,5085.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)546.614,85443.165,35
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις4.278,002.008,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές206.418,6417.421,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη25.066,1549.057,66
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί7.937,668.136,45
10. Μερίσματα πληρωτέα144.915,09242.861,33
11. Πιστωτές διάφοροι3.229,20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)387.566,74317.477,08
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού478,31539,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)938.937,90763.190,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)938.937,90763.190,23
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.980.490,901.635.120,09
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.477.784,961.039.218,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως502.705,94595.901,34
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως37.659,1330.185,47
ΣΥΝΟΛΟ540.365,07626.086,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας135.363,86118.458,96
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως215.478,14350.842,00276.404,25394.863,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως189.523,07231.223,60
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,336,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα8.288,23-8.287,907.358,67-7.352,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως181.235,17223.871,24
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα11.080,7611.080,7611.796,7511.796,75
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα37.761,261.992,94
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,0037.761,26-26.680,500,001.992,949.803,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)154.554,67233.675,05
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3.403,4537.184,90
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος3.403,450,0037.184,900,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων154.554,67233.675,05
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως154.554,67233.675,05
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.85.000,00
239.554,67233.675,05
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος51.105,1770.419,26
Κέρδη προς διάθεση188.449,50163.255,79
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό8.255,79
2. Πρώτο μέρισμα70.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο188.449,5085.000,00
188.449,50163.255,79
ΑΧΑΡΝΕΣ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 081345
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΙΚ.ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗ
ΑΔΤ Ι 103211
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ 091399 ΑΡ.ΑΔ. 642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,