800678843

ΜΕΤΡΟΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 135706907000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΜΕΤΡΟΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 135706907000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός264,000,00264,00264,00264,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)264,000,00264,00264,00264,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)264,00264,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες-13.740,000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.000,02583,45
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.770,931.000,00
3.770,951.583,45
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)-9.969,051.583,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.000,001.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-37.721,73-8.973,14
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-8.973,14
-46.694,87-8.973,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-45.694,87-7.973,14
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-159,41674,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη180,85-420,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.168,38566,72
11. Πιστωτές διάφοροι30.800,009.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)35.989,829.820,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)-9.705,051.847,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)-9.705,051.847,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)45.573,5810.330,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως45.573,5810.330,89
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας83.295,3119.304,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-37.721,73-8.973,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-37.721,73-8.973,14
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 618730Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΜ025570 ΟΕΕ Α ΤΑΞΗ 0019937

Tags: , , , ,