800567215

ΤΕΙΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 295678000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΙΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 295678000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως200,00200,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα17.300,0017.300,000,000,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)17.300,0017.300,000,000,000,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις4.500,004.500,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις9.000,00
4.500,0013.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)21.800,0013.500,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες385.282,31648.454,22
11. Χρεώστες διάφοροι2.739,172.739,17
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων94.469,31
482.490,79651.193,39
IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας44.216,3887.217,47
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)526.707,17738.410,86
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 240,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο24.000,0024.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο7.262,0512.412,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)31.262,0536.412,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές453.799,59608.513,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.761,799.217,51
11. Πιστωτές διάφοροι57.883,7453.602,72
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)517.445,12671.333,25
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού44.165,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)548.707,17751.910,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών43.603,0080.007,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)548.707,17751.910,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών43.603,0080.007,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.049.646,701.230.606,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.012.265,081.175.726,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως37.381,6254.880,52
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.919,824.096,80
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως33.457,3440.377,1625.721,1229.817,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.995,5425.062,60
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα87,38359,86
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.173,26-2.085,881.823,90-1.464,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.081,4223.598,56
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα69,0269,02-69,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-5.150,4423.598,56
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-5.150,4423.598,56
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-5.150,4423.598,56
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.12.412,49-4.707,73
7.262,0518.890,83
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,006.478,34
Κέρδη προς διάθεση7.262,0512.412,49
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο7.262,0512.412,49
7.262,0512.412,49
ΜΕΝΙΔΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ 044373
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ703666
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕΕ 1191

Tags: , , , ,