800690487

ΤΕΙΛΟΡΣ ΓΚΑΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 136603201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΙΛΟΡΣ ΓΚΑΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 136603201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως646,02646,02646,02646,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως3.000,003.000,003.000,003.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι657,50
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων6.512,32707,24
6.512,321.364,74
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ)6.512,321.364,74
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο4.500,004.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.210,43-2.220,70
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)2.289,572.279,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές420,4625,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.545,31
11. Πιστωτές διάφοροι4.903,002.706,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)7.868,772.731,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)10.158,345.010,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)10.158,345.010,76
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)13.337,240,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων12.220,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.117,240,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας616,672.220,70
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως424,201.040,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως76,37-2.220,70
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα66,10-66,10
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10,27-2.220,70
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)10,27-2.220,70
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων10,27-2.220,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως10,27-2.220,70
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-2.220,70
-2.210,43-2.220,70
Ζημίες εις νέο-2.210,43-2.220,70
ΑΧΑΡΝΕΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΕ 044373
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕΕ 1191 Α
Tags: , , , ,