999507470

ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54589/01/B/03/329
Γ.Ε.ΜΗ.: 5278601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54589/01/B/03/329 - Γ.Ε.ΜΗ. 5278601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως157.605,90157.605,900,00157.605,90157.605,900,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.495,581.495,580,001.495,581.495,580,00
159.101,48159.101,480,00159.101,48159.101,480,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.508.542,081.508.542,081.508.542,081.508.542,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα564.218,87346.075,43218.143,44564.218,87323.506,68240.712,19
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.183,1010.073,10110,0010.183,108.722,301.460,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.082.944,05356.148,531.726.795,522.082.944,05332.228,981.750.715,07
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.726.795,521.750.715,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι10.620,663.620,66
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.414,841.414,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.011,158.510,41
5.425,999.925,25
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)16.046,6513.545,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 185.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.850.000,001.850.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων214.423,10214.423,10
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-332.318,69-307.012,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)1.732.104,411.757.410,98
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις6.000,006.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.737,76850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)10.737,766.850,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.742.842,171.764.260,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.742.842,171.764.260,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως42.000,0042.000,00
ΣΥΝΟΛΟ42.000,0042.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας67.306,5767.903,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-25.306,57-25.903,78
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,0035,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-25.306,57-25.868,78
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-25.306,57-25.868,78
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων23.915,5522.568,75
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος23.915,550,0022.568,750,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-25.306,57-25.868,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-25.306,57-25.868,78
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-307.012,12-281.143,34
-332.318,69-307.012,12
Ζημίες εις νέο-332.318,69-307.012,12
ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ595012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΔΤ Χ566589
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ534263 ΑΡ.ΑΔ.14673 Γ ΕΙΔΙΚΗ

Tags: , , , ,