094031603

ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 121629899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
46 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 46 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - Γ.Ε.ΜΗ. 121629899000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα543.983,86543.983,86543.983,86543.983,86
3. Κτίρια και τεχνικά έργα126.427,8577.566,7248.861,13122.703,8573.842,7248.861,13
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός84.659,3751.467,9233.191,4584.659,3716.085,8168.573,56
5. Μεταφορικά Μέσα2.494,502.494,490,012.494,502.494,490,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός103.190,3958.539,1244.651,2798.672,5136.701,7261.970,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)860.755,97190.068,25670.687,72852.514,09129.124,74723.389,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)670.687,72723.389,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι122.328,48162.598,03
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο24.793,826.596,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας9.811,637.176,39
34.605,4513.773,26
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)156.933,93176.371,29
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 10.175,00 μετοχές των 58,69 ευρώ)
1. Καταβλημένο597.170,75597.170,75
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό10.646,289.314,97
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο136.306,97119.012,05
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)744.124,00725.497,77
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών36.907,03129.613,26
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές24.800,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη41.309,6214.898,24
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.281,004.951,37
46.590,6244.649,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)83.497,65174.262,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)827.621,65899.760,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)827.621,65899.760,64
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)323.379,97307.083,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων4.805,194.250,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως318.574,78302.832,23
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας281.073,05250.600,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως37.501,7352.232,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως37.501,7352.232,20
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)37.501,7352.232,20
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων37.501,7352.232,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως37.501,7331.392,52
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.135.837,79
37.501,73167.230,31
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος9.103,839.103,83
Κέρδη προς διάθεση28.397,90158.126,48
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.114,43
2. Πρώτο μέρισμα15.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο119.012,05
135.126,48
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 086920
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 802629
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΜ.ΟΕΕ 0019937 Α.Δ.Τ. ΑΜ025570

Tags: , , , ,