800687526

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ Ι.Κ.Ε.ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΔ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 136438101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ Ι.Κ.Ε.ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017) - Γ.Ε.ΜΗ. 136438101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις21.513,8921.513,89
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός13.251,131.230,0012.021,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)34.765,021.230,0033.535,02
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.205,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)34.740,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο216,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας203,28
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)419,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο4.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.085,06
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-30.555,69
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-27.640,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.911,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-5.114,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.182,53
11. Πιστωτές διάφοροι62.821,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)62.800,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)35.159,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως10,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)35.159,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως10,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (24.4.2017 - 24.4.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.956,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.790,53
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως165,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.250,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.085,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.085,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
ΛΑΜΠΡΙΝΗ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΔΤ ΑΜ025570
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΔΤ Τ572638
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 025570 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0019937

Tags: , , , ,